ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

Blog Details

  • Home
  • Zwrot VAT: termin zgłoszenia – Francja
Zwrot VAT termin zgłoszenia - Francja
Tick 17th maj 2021 0 Comments

KIEDY MUSZĘ ZŁOŻYĆ ROSZCZENIE O ZWROT PODATKU VAT?

Miesięczne zwroty podatku VAT

Firmy, które składają miesięczne deklaracje VAT drogą elektroniczną, mogą ubiegać się o zwrot podatku, o ile w deklaracjach tych wskazana jest ulga podatkowa podlegająca odliczeniu. Roszczenia o comiesięczne zwroty muszą obejmować minimalną kwotę 760 EUR.

Kwartalne zwroty podatku VAT

Firmy, które składają kwartalne deklaracje VAT drogą elektroniczną, mogą złożyć wniosek o zwrot pod koniec każdego z pierwszych trzech kwartałów roku kalendarzowego. Roszczenia muszą dotyczyć minimalnej kwoty 760 EUR.

Półroczne zwroty podatku VAT

Firmy podlegające uproszczonemu reżimowi VAT, które dokonują półrocznych płatności zaliczkowych, mogą składać wnioski o zwrot na następujących warunkach:

  • Roszczenie musi obejmować co najmniej 760 euro, a zwrot może dotyczyć jedynie kredytu wygenerowanego na zakup środków trwałych. Firma musi złożyć przedmiotową fakturę (y) wraz ze swoim roszczeniem.

  • Kwota zwrotu jest obliczana na podstawie wezwania do zapłaty zaliczki i uwzględniana we wniosku o zwrot.

Roczne zwroty podatku VAT

Kredyt podlegający zwrotowi jest generalnie naliczany na dzień 31 grudnia właśnie zakończonego roku lub na koniec roku obrotowego, jeśli nie pokrywa się to z rokiem kalendarzowym (reżim uproszczony).

Całkowity lub częściowy wniosek o zwrot kosztów musi dotyczyć minimalnej kwoty 150 EUR.

Wnioski o zwrot kosztów należy składać drogą elektroniczną (art. 1649 część B czwarta III francuskiego ogólnego kodeksu podatkowego).

Forma roszczenia zależy od reżimu podatkowego firmy:

  • Jeśli jest objęty normalnym reżimem, firma musi złożyć elektroniczny formularz nr. 3519, na którym wpisany jest kredyt oraz kwota żądanego zwrotu. Zgłoszenie musi nastąpić w styczniu następującym po roku kalendarzowym, w którym kredyt został zarezerwowany.

  • Jeśli jest objęty uproszczonym reżimem rzeczywistym, firma musi wpisać kwotę żądanego zwrotu na rocznej elektronicznej deklaracji VAT nr. 3517-CA12 (rok kalendarzowy) lub nie. 3517-CA12E (niekalendarzowy rok budżetowy), który pokazuje ulgę VAT za właśnie zakończony rok. W tym celu zarezerwowane jest określone miejsce na formularzu. To samo dotyczy podatników objętych uproszczonym systemem podatku rolnego, którzy muszą złożyć zeznanie nr. 3517-AGR.

W każdym przypadku specjalista musi podać swoje dane bankowe, jeśli jest to pierwotne roszczenie lub jeśli dane bankowe uległy zmianie. Niezastosowanie się do tego może skutkować opóźnieniem w rozpatrzeniu reklamacji.