REJESTRACJA VAT UE - VAT NA WĘGRZECH

Rejestracja VAT na Węgrzech

Informacyjnie:

Węgry podlegają unijnemu systemowi VAT i są częścią gospodarki jednolitego rynku UE. Dyrektywy VAT są wydawane przez UE, które określają zasady systemu VAT, który ma zostać przyjęty przez państwa członkowskie. Dyrektywy te mają pierwszeństwo przed lokalnymi przepisami.

Węgierskie prawo dotyczące podatku VAT jest administrowane przez Ministerstwo Gospodarki Narodowej oraz krajowy organ podatkowy i celny.

Rejestracja VAT na Węgrzech dla firm:

Firmy zagraniczne mogą zarejestrować się na Węgrzech jako płatnik VAT bez konieczności zakładania firmy lokalnej; jest to nazywane obrotem VAT nierezydenta. Na Węgrzech nie ma progu VAT dla rejestracji podmiotów gospodarczych niebędących rezydentami; numer VAT musi być wprowadzony przed rozpoczęciem dostaw podlegających opodatkowaniu. Firma może cofnąć datę rejestracji na Węgrzech. Jeśli wiesz, że musisz zarejestrować VAT na Węgrzech, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami i my Ci w tym pomożemy.

Przykłady, gdy rejestracja węgierskiego podatku VAT jest wymagana:

Import: import produktów z UE przez Węgry;

⇒ Zakup i sprzedaż towarów na Węgrzech;

⇒ Magazynowanie towarów na Węgrzech, wykorzystywanie ich dla lokalnych klientów, do odsprzedaży;

⇒ Sprzedaż produktów z Węgier do innych krajów UE;

⇒ Przesyłanie produktów pomiędzy a innym krajem członkowskim UE (dostawy wewnątrzwspólnotowe);

Sprzedaż na odległość osobom prywatnym na Węgrzech z innego kraju UE, np. sprzedaż internetowa. Próg sprzedaży na odległość na Węgrzech wynosi 35 000 EUR rocznie;

⇒ Organizowanie imprez na żywo (konferencji, związanych ze sztuką czy edukacją).

Zagraniczne firmy muszą sprawdzić konieczność rejestracji VAT

Jeśli roczna wartość sprzedaży na odległość do Węgier jest mniejsza niż 35000 €, wówczas naliczany jest podatek VAT od sprzedaży krajowej podlegającej opodatkowaniu według stawki obowiązującej w twoim kraju. 

Po przekroczeniu progu sprzedaży na odległość należy naliczyć węgierski podatek VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT według węgierskiej 27% stawki VAT, zamiast stosować stawkę w swoim kraju i uwzględnić ją na Węgrzech.

Data rejestracji jest datą przekroczenia progu całkowitego obrotu sprzedaży na odległość. Jest to również data, od której trzeba zacząć dodawać węgierski podatek VAT do sprzedaży.

Firmy posiadające węgierski numer VAT muszą składać okresowe deklaracje z wyszczególnieniem wszystkich podlegających opodatkowaniu dostaw (sprzedaży) i nakładów (kosztów). Deklaracje VAT złożone przez podmioty gospodarcze niebędące rezydentami na Węgrzech są zazwyczaj składane co miesiąc do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego.

Węgierscy podatnicy muszą składać kwartalne deklaracje podatkowe. Jednakże podatnicy, których podatek VAT należny w danym roku podatkowym lub w drugim roku przed danym rokiem przekracza 1 mln HUF, muszą składać go miesięcznie. Podatnicy, których podatek VAT należny za drugi rok poprzedzający dany rok nie przekracza 250 000 HUF, muszą składać deklaracje VAT rocznie, jeżeli nie otrzymali unijnego numeru identyfikacyjnego VAT. Jednakże podatnik może zdecydować się na składanie deklaracji kwartalnych.

Opóźnione złożenie deklaracji VAT pociąga za sobą maksymalną karę w wysokości 500 000 HUF i odsetki za zwłokę. Jeśli zwrot zostanie złożony na czas, ale podatek VAT zostanie zapłacony z opóźnieniem, naliczane są odsetki za opóźnienie. Zastosowana stopa procentowa jest dwukrotnością obowiązującej stopy podstawowej Węgierskiego Banku Narodowego pomnożonej przez 1/365 za każdy dzień spóźniony.
Jeżeli zwrot został złożony, ale zobowiązanie z tytułu podatku VAT nie zostało zgłoszone, kara wynosi 50% zaległości podatkowych plus odsetki za zwłokę. Odsetki za zwłokę nie są nakładane, jeżeli podatnik jest w stanie uzasadnić zwłokę. W zależności od okoliczności konkretnego przypadku kara za zwłokę może zostać zmniejszona lub anulowana przez organy podatkowe.

Węgierski przedstawiciel fiskalny

Chociaż nie jest konieczne wyznaczenie przedstawiciela podatkowego na Węgrzech dla przedsiębiorstw z UE pragnących zarejestrować podatek VAT na Węgrzech, konieczne jest posiadanie przedstawiciela na Węgrzech, który może działać w imieniu spółki. Dzięki czemu węgierski organ podatkowy może w razie potrzeby komunikować się , przeprowadzać kontrole podatkowe oraz sprawdzać faktury i księgi rachunkowe. Przedsiębiorstwa spoza UE muszą wyznaczyć przedstawiciela podatkowego.

Jakie dokumenty potrzebujemy do rejestracji VAT?

W celu zgłoszenia firmy zagranicznej do celów węgierskiego podatku VAT , potrzebujemy niezbędnych dokumentów, by tego dokonać. Są to zazwyczaj takie dokumenty jak:

Certyfikat założycielski firmy (nie starszy jak 3 miesiące, w języku węgierskim);

Umowę spółki;

Kopia certyfikatu VAT (w języku węgierskim), aby udowodnić, że firma jest zarejestrowana do celów podatku VAT w innym miejscu w UE,w stosownych przypadkach;

Oświadczenie (w języku węgierskim) o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;

Oryginalny wzór podpisu przedstawicieli firmy

Pełnomocnictwo (w przypadku korzystania z przedstawiciela podatkowego, np. Wszystkich przedsiębiorstw spoza UE);

Wypełnienie odpowiedniego formularza

Na Węgrzech osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą składa wniosek rejestracyjny na potrzeby VAT na formularzu T101. Osoba prawna dokonuje rejestracji do celów VAT na formularzu T201. Rejestracji należy dokonać w :

The Large Taxpayers Directorate of the Tax and Financial Controltion (APEH)

adres: 1077 Budapest, Dob u. 75-81. Fax: +3613221985

Czy masz jakiekolwiek pytania o rejestrację VAT na Węgrzech?
Czy masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji podatku VAT Twojej firmy na Węgrzech? Nie jesteś pewien czy Twoja firma musi być zarejestrowana na Węgrzech? Jeśli tak, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.
Rejestracja Vat Węgry
KrajWęgry
Kod krajuHU
Lokalny nr VATHU + 8 cyfr
Próg sprzedaży wysyłkowej35000  €
Składanie deklaracji VAT– Miesięcznie
-Kwartalnie 
– Rocznie 
Deklaracja rocznaTak, do 15 lutego
Czas oczekiwania na rejestracjeDo 2 miesięcy
Standardowa stawka VAT27.00%
Pomniejszona stawka VAT18.00%, 5.00%
Kraj Członkowski Unii Europejskiejtak, od 2004