• Home
 • REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ https://www.tick.com.pl

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ https://www.tick.com.pl

REGULAMIN

STRONY INTERNETOWEJ

https://www.tick.com.pl

z dnia 01.05.2020r.

         Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne.
 2.  
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Dane osobowe.
 7. Własność intelektualna.
 8. Punkt kontaktowy.
 9. Postanowienia końcowe.
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Strona internetowa tick.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi Elektronicznej Strony internetowej tick.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 2 DEFINICJE
 1. STRONA – strona internetowa prowadzona pod adresem tick.com.pl przez TICK.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony, ustalony na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, skierowany do Użytkowników.
 3. TICK – TICK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Święty Marcin 29, nr 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457540, REGON: 302400480, NIP: 9721243743, adres poczty elektronicznej office@tick.com.pl, numer komórkowego telefonu kontaktowego:  (0048) 513-968-638 (opłata za połączenie – standardowa, według cennika właściwego operatora).
 4. UŻYTKOWNIK – osoba odwiedzająca Stronę i korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez TICK na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony, której rodzaj i zakres uregulowany został w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. FORMULARZ KONTAKTOWY – czyli aplikacja „Zapraszamy”, stanowiąca usługę elektroniczną w formie formularza, do którego Użytkownik ma możliwość:
 • wpisania danych, wyszczególnionych w tym formularzu, takich jak w szczególności imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • wpisania wiadomości elektronicznej, w tym pytania, dotyczącego usługi oferowanej aktualnie przez TICK na stronie.
 1. COOKIES – (HTTP Cookies, Ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności małe fragmenty tekstu, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony. Co do zasady zawierają nazwę strony internetowej ich pochodzenia, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer. Pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 2. DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).
 3. TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie.                    
 • 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZĄ
 1. TICK za pośrednictwem Strony świadczy Usługi Elektroniczne w postaci:
 2. udostępnienia informacji dotyczących TICK i świadczonych przez TICK odpłatnych usług, w szczególności usług dotyczących udostępnienia systemu informatycznego służącego do zarządzania sprzedażą internetową, usługi rejestracji na potrzeby VAT-UE, oraz usług dotyczących odblokowania konta na portalu Amazon,
 3. udostępniania informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z rodzajem świadczeń, składających się na wybraną usługę oraz kwotą wynagrodzenia, jakie należy uiścić za korzystanie z wybranej usługi, podaną jako wartość netto. Łączne wynagrodzenie wraz z podatkami oraz ewentualnymi pozostałymi kosztami ustalane jest w odrębnej umowie, której przedmiotem jest wybrana usługa.
 4. prowadzonego przez siebie bloga o tematyce zarządzania sprzedażą internetową, w szczególności integracją z platformą Amazon, aktualności na Amazon, systemu komputerowego stanowiącego platformę usług sprzedażowych, dostępnego na domenie http://bo.tick.com.pl, rejestracji na potrzeby VAT-UE- kierowanego do osób, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub świadczonych usług, prowadzą sprzedaż internetową. Blog ma na celu wymianę myśli i poglądów Użytkowników poprzez umożliwienie dodawania komentarzy do poszczególnych wpisów publikowanych na blogu.
 5. udostępnienia aplikacji „Zapraszamy”, czyli formularza kontaktowego.
 • 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w niniejszym Regulaminie jest nieodpłatne. Użytkownik ponosi jedynie koszty połączenia ze Stroną zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 2. Użytkownik może zawierać z TICK umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta między TICK, a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług Elektronicznych.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się TICK to:
 6. komputer z dostępem do Internetu,
 7. dostęp do poczty elektronicznej,
 8. przeglądarka internetowa,
 9. włączenie w przeglądarce internetowej plików cookies oraz Javascript.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz dobre obyczaje, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobre obyczaje oraz dobra osobiste i inne prawa TICK lub osób trzecich, w tym prawa autorskie i własności intelektualnej.
 • 5 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez TICK Użytkownik składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail) na adres poczty elektronicznej TICK, podany w §2 ust. 3 Regulaminu), czy też w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres siedziby TICK, wskazany w §2 ust. 3 Regulaminu)
 2. W celu przyspieszenia rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, Użytkownik powinien podać w treści reklamacji:
 3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady,
 4. dane kontaktowe Użytkownika.
 5. TICK ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej Usług Elektronicznych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust.5 poniżej.
 6. Użytkownik jest uprawniony do odwołania się od odpowiedzi TICK na złożoną reklamację w terminie 7 dni od daty otrzymania tej odpowiedzi.
 7. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych wskazanych w ust.2 powyżej, TICK wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia. Użytkownik obowiązany jest uzupełnić dane w terminie 7 dni, od dnia doręczenia prośby o ich uzupełnienie. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie Użytkownik danych nie uzupełni, a braki będą tego rodzaju, iż reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona, TICK powiadomi Użytkownika o braku możliwości rozpatrzenia reklamacji i reklamacji nie rozpozna. Gdy natomiast brak będzie tego rodzaju, iż przesłanie wiadomości dotyczącej rozpatrzenia reklamacji nie będzie możliwe, TICK pozostawia reklamację bez rozpoznania.
 8. Reklamacja może być złożona w terminie 14 dni, od dnia w którym Usługa Elektroniczna świadczona przez TICK nie została wykonana lub została wykonanie nienależycie. Reklamację złożoną po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym TICK niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 9. Reklamacja nie przysługuje, gdy TICK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do danych, czy też gdy awaria, skutkująca przerwą w dostępie do Usługi będzie trwała krócej niż 24 godziny w jednej dobie.
 • 6 DANE OSOBOWE
 1. TICK przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Kompleksowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z niniejszej Strony dostępne są w zakładce „e-Polityka Prywatności i Plików Cookies”
 • 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością TICK. 
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów prezentowanych na Stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów poza ten zakres wymaga uprzedniej pisemnej zgody TICK. Brak uzyskania zgody o której mowa w poprzednim zdaniu, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego TICK i skutkować może odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 • 8 PUNKT KONTAKTOWY
 1. Użytkownicy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej biznes.gov.pl.
 2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w ust. 1, udziela odpowiedzi na zapytania w języku polskim lub angielskim w zakresie:
 • praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,
 • procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
 • podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.
 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [01.05.2020] i ma zastosowanie do Usług Elektronicznych świadczonych od tej daty.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, treść nowego Regulaminu zostanie udostępniona na Stronie.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Usług Elektronicznych świadczonych przed dokonaniem jego zmiany.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników, będących konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.