ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Poland +48 504 426 155 office@tick.com.pl

 • Home
 • e-POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

e-POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej także Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies, zgromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego, prowadzonego pod adresem: https://www.tick.com.pl (dalej „serwis TICK”).

I.

Informacje podstawowe.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest TICK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Święty Marcin 26, nr 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457540, REGON: 302400480, NIP: 9721243743, e-mail: office@tick.com.pl.
 2. Administrator danych konkursowych to organizator konkursów, który gromadzi i przetwarza dane w związku z przeprowadzonymi w serwisie TICK konkursami. Zapisy dotyczące Administratora danych osobowych stosuje się odpowiednio w stosunku do Administratora danych konkursowych.
 3. Nadto, na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności należy wyjaśnić, iż termin „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną,  „a termin Administrator” zastąpiono wyrażeniem „TICK”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego „TICK”, niezależnie od formy ich przetwarzania. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie TICK. Dla skutecznej realizacji polityki prywatności TICK zapewnia:
 5. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
 6. kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,
 7. monitorowanie zastosowanych środków ochrony, które obejmuje w szczególności działania podmiotów przetwarzających, naruszenie zasad dostępu do danych oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 8. TICK zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką bezpieczeństwa oraz odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

II.

Dane osobowe przetwarzane przez TICK, jako administratora danych osobowych

  i administratora danych konkursowych.

 

 1. Dane osobowe są wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w ramach serwisu TICK. Nadto, mogą być one przetwarzane, za zgodą Użytkowników, w prawnie usprawiedliwionych celach TICK, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług TICK oraz przedsiębiorców z nim współpracujących.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez TICK gromadzone są w bazach danych.
 3. TICK przechowuje dane o charakterze tekstowym (takie jak na przykład imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu).
 4. TICK nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia dużego ryzyka dla praw i wolności osó
 5. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania TICK dokona analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględni kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
 6. Dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych do konkursów, organizowanych w ramach serwisu TICK przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji konkursu. Nadto, mogą być one przetwarzane, za zgodą Użytkowników, w prawnie usprawiedliwionych celach TICK, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług firm z nim współpracujących.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez TICK, jako administratora danych konkursowych, gromadzone są w bazach danych.
 8. TICK, jako administrator danych konkursowych przechowuje dane o charakterze tekstowym (takie jak na przykład imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane graficzne (takie jak na przykład zdjęcia pracy konkursowej, zdjęcie paragonu), zgromadzone w związku z przeprowadzanymi konkursami.
 9. TICK na żądanie uczestnika serwisu TICK, w momencie rozstrzygania wyników prowadzonych konkursów, może wygenerować plik w rozszerzeniu „zip”, zawierający plik w formacie PDF, na którym umieszczone będą odpowiednie dane tekstowe i graficzne Uczestnika. Kopia tego pliku nie jest przechowywana na serwerze.
 10. Po zakończeniu prowadzonych konkursów, wraz z upływem okresu reklamacyjnego, TICK, jako administrator danych konkursowych usuwa dane zgromadzone w związku z udziałem w konkursie, z wyłączeniem prac umieszczanych w galerii oraz danych laureatów konkursów, przez okres niezbędny dla przeprowadzenia konkursu, do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie. Powyższe nie dotyczy Uczestników, którzy po zalogowaniu do serwisu kontynuują korzystanie z jego funkcjonalności.
 11. TICK nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia dużego ryzyka dla praw i wolności osó
 12. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania przez TICK, jako administrator danych konkursowych dokona analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględni kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
 13. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

 

III.

Zakres i cel przetwarzania danych.

Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz innymi dokumentami wewnętrznymi TICK i wynikającymi z nich procedurami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w ramach korzystania z serwisu TICK.

 

 1. Przetwarzając dane osobowe, TICK stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

 1. Wszystkie dane osobowe gromadzone w ramach korzystania z serwisu TICK są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
  1. w każdym wypadku, gdy występuje przewidziana przepisami prawa podstawa dla przetwarzania danych (a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika), w szczególności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez serwis TICK,
  2. dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  3. dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
  4. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności,
  5. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

 

 1. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:
 2. naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach,
 3. udostępnienie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym,
 4. niedopełnienie obowiązków zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
 5. przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania,
 6. naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych TICK dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, TICK zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli jest to wykonalne, nie później ni w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, TICK zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli TICK jest ich administratorem) ma prawo do:
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej wyraziła taką zgodę.

 

 1. Zasady korzystania z uprawnień wymienionych wyżej opisano w art. 16 – 21 RODO, którego treść Użytkownik może znaleźć na przykład tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 albo tutaj: https://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl

 

 1. Przedmiotowe uprawnienia nie przysługują Użytkownikowi bezwzględne i zależą od okoliczności przetwarzania jego danych osobowych. Jednak zawsze, jeżeli uzna on, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych TICK dopuściła się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W razie potrzeby może także zwrócić się do TICK, na przykład w drodze wiadomości mailowej na adres: support@tick.com.pl, o udostępnienie informacji, jakie dane osobowe Użytkownika i w jakich celach są przetwarzane przez TICK.

 

 1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez TICK albo przetwarzający, z którymi ściśle TICK współpracuje, to jest serwis hostingowy, Amazon, kancelarię prawną, a także biuro rachunkowe, jeżeli ich przekazanie kancelarii prawnej lub biuru rachunkowemu jest konieczne w celu wypełnienia obowiązków, lub skorzystania z uprawnień, przewidzianych przez prawo. Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika.

Amazon, oznacza grupę Amazon, do której należą m.in. poniżej wskazane podmioty:

Grupa Amazon / Amazon company

Adres/Address

Amazon Development Center Austria GmbH

Brueckenkopfgasse 1, Graz, 8020, Austria

Amazon Data Services Austria GmbH

25, Schottenring, Vienna, 1010, Austria

Amazon Web Services Belgium SPRL

Avenue des Arts 27 bte 5ème étage, Brussels, 1040, Belgium

Amazon Web Services EMEA SARL, succursale belge

Avenue des Arts 27 bte 5ème étage, Brussels, 1040, Belgium

The Book Depository (International) Limited

no. 4, Andreak Zakou Street, Nicosia, 2404, Cyprus

Amazon Logistic Prague s.r.o.

252 61 Dobrovíz, U Trati 216, Czech Republic

Amazon Data Services Czech Republic s.r.o.

Klimentska 1216/46, Prague 1, 11000, Czech Republic

Amazon Czech Republic Services s.r.o.

Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Prague 6, Czech Republic

A100 ROW GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

AbeBooks Europe GmbH

Ronsdorfer Strasse 77a, Dusseldorf, 40233, Germany

Amazon Distribution GmbH

Amazon Strasse 1, Leipzig, 04347, Germany

Amazon Logistik GmbH

Amazonstr. 1, Bad Hersfeld, 36251, Germany

Amazon Deutschland Services GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Audible GmbH

Schumannstr. 6, Berlin, 10117, Germany

Amazon Fulfillment Germany GmbH

Amazonstr.1, 47495 Rheinberg, Germany

Amazon Deutschland Transport GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Amazon Instant Video Germany GmbH

Domagkstr. 28, München, 80807, Germany

Amazon FC Graben GmbH

Amazonstrasse 1, Graben, 86836, Germany

Amazon CS Berlin GmbH

Karl-Liebknecht-Strasse 5, Berlin, 10178, Germany

Amazon Web Services Germany GmbH

Krausenstr. 38, Berlin, 10117, Germany

Amazon Koblenz GmbH

Amazonstrasse 1, Kobern-Gondorf, 56330, Germany

Amazon Pforzheim GmbH

Amazonstrasse 1, Pforzheim, 75177, Germany

Amazon Online Germany GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Amazon VCC GmbH

Karl-Liebknecht-Strasse 5, Berlin, 10178, Germany

Amazon Development Center Germany GmbH

Krausenstr. 38, Berlin, 10117, Germany

Amazon Logistik Potsdam GmbH

Havellandstr. 5, Brieselang, 14656, Germany

Amazon Logistik Werne GmbH

25, Wahrbrink, Werne, 59368, Germany

Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Amazon City Logistik Beta GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Amazon City Logistik Gamma GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Amazon Logistik AF München GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Amazon City Logistik Alpha GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Amazon Verteilzentrum Krefeld GmbH

An der Roemerschanze 19, Krefeld, 47809, Germany

Amazon Logistik Frankenthal GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Amazon Logistik Winsen GmbH

Borgwardstr. 10, Winsen (Luhe), 21423, Germany

Amazon Logistik Moenchengladbach GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Amazon Logistik Dortmund GmbH

Kaltbandstr. 4, Dortmund, 44145, Germany

Amazon Logistik Westfalenhuette GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Twitch Interactive Germany GmbH

Marcel-Breuer-Str. 12, Muenchen, 80807, Germany

Lovefilm Danmark A/S

Holbergsgade 14, 2.tv., Copenhagen, 1057 Copenhagen, Denmark

Amazon Data Services Denmark ApS

Ørestads Boulevard 73, Copenhagen, 2300, Denmark

Amazon Web Services, Dansk filial af Amazon Web Services EMEA SARL, Luxembourg

Ørestads Boulevard 73, Copenhagen, 2300, Denmark

Amazon Spain Fulfillment, S.L.U.

Avenida De Astronomia, 24 San Fernando De Henares, Madrid, 28830, Spain

Amazon Spain Services, S.L.

Calle Ramirez de Prado, Num. 5, Madrid, 28045, Spain

Amazon Web Services Spain, S.L.

Calle Ramirez de Prado, Num. 5, Madrid, 28045, Spain

Amazon EU SARL, Sucursal en España

Calle Ramirez de Prado, Num. 5, Madrid, 28045, Spain

Amazon Online Spain, S.L.U.

Calle Ramirez de Prado, Num. 5, Madrid, 28045, Spain

BCN1 Fulfillment, S.L.U.

Avenida De Astronomia, 24 San Fernando De Henares, Madrid, 28830, Spain

Amazon Web Services EMEA SARL, sucursal en España

Calle Ramirez de Prado, Num. 5, Madrid, 28045, Spain

Oy Modilis Labs

Laivakatu 3, Helsinki, 00150, Finland

Amazon Web Services Finland Oy

Asianajotsto MK-Law Oy, Hirsalantie 11, Jorvas, 02420, Finland

Amazon Data Services Finland Oy

c/o Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, FI-00100, Helsinki, Finland

Amazon Web Services EMEA SARL, sivuliike Suomessa

Aatsto MK-Law Oy, Jorvas Hitech Hirsalavägen 11, 02420 Jorvas, Finland

Amazon France Logistique SAS

67 boulevard du Général Leclerc, Clichy, 92110, France

Amazon Technological Services SAS

67 boulevard du Général Leclerc, Clichy, 92110, France

Amazon Support Services France SAS

31 place des Corolles, Tour Carpe Diem, Courbevoie, 92400, France

Amazon Online France SAS

67 boulevard du Général Leclerc, Clichy, 92110, France

Comixology Europe SAS

67 boulevard du Général Leclerc, Clichy, 92110, France

Amazon France Services SAS

67 boulevard du Général Leclerc, Clichy, 92110, France

Amazon City SAS

67 boulevard du Général Leclerc, Clichy, 92110, France

Curse SARL

138, bld Pereire, Paris, 75017, France

Amazon France Transport SAS

67 boulevard du Général Leclerc, Clichy, 92110, France

Amazon Data Services France SAS

31 place des Corolles, Tour Carpe Diem, Courbevoie, 92400, France

ORY4FULFILLMENT SAS

67 boulevard du Général Leclerc, Clichy, 92110, France

ORY9SORTATION SAS

67 boulevard du Général Leclerc, Clichy, 92110, France

Amazon Web Services EMEA SARL, succursale française

31 place des Corolles, Tour Carpe Diem, Courbevoie, 92400, France

A100 ROW, Inc. [UK Branch Office]

1st Floor, Westcott House, 4 Ferrymuir, South Queensferry, EH30 9QZ, United Kingdom

Amazon Development Centre (Scotland) Limited

Waverley Gate, 2-4 Waterloo Place, Edinburgh, EH1 3EG, Scotland

Amazon UK Services Ltd.

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Aphid Limited

Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AF, England

Audible Limited

26-28 Glasshouse Yard, The Glasshouse, London, EC1A 4JU, England

IMDB Services Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Internet Movie Database Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Lovefilm International Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Amazon Video Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Video Island Entertainment Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Push Button Holdings Limited

26-28 Glasshouse Yard, The Glasshouse, London, EC1A 4JU, England & Wales

Amazon Development Centre (London) Limited

Leadenhall Court, One Leadenhall Street, London, EC3V 1PP, England

The Book Depository Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Dodo Press Limited

1020 Eskdale Road, Winnersh, Wokingham, RG41 5TS, England

Evi Technologies Limited

Poseidon House, Castle Park, Cambridge, Cambridgeshire, CB3 0RD, England

Amazon Web Services UK Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Amazon Online UK Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Amazon Capital Services (UK) Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Elemental Technologies Limited

2nd Floor, 1310 Arlington Business Park, Theale, Reading, Theale, Reading, RG7 4SA, England

Amazon Data Services UK Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Twitch UK Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Curse Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Thinkbox Software UK Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Amazon Web Services EMEA SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Game Sparks Technologies Limited [UK Branch]

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

Fresh & Wild Holdings Limited

63/97, Kensington High Street, London, W8 5SE, England & Wales, United Kingdom

Fresh & Wild Limited

63/97, Kensington High Street, London, W8 5SE, England & Wales, United Kingdom

Amazon Payments UK Limited

1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, England

The Book Depository International Limited

P.O. Box 25, Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, GY1 3AP, Guernsey

The Book Depository (Guernsey) Limited

P.O. Box 25, Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, GY1 3AP, Guernsey

Amazon Int’l., Inc. [Croatia Representative Office]

Gramaca 21, Zagreb, Croatia

Amazon CS Ireland Limited

Unit 27, 6400 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ireland

Amazon Data Services Ireland Limited

One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland

Amazon Web Services Ireland Limited

One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland

FindTheBest Ireland Limited

Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, IE, 2

Game Sparks Technologies Limited

64 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland

Amazon Energy Eoraip Limited

One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland

Amazon Web Services EMEA SARL, Irish Branch

One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland

Amazon Italia Customer Services S.R.L.

KM 6,500, Viale Monastir, Zona Industriale CACIP, Cagliari, Italy

Amazon Italia Services S.R.L.

Viale Monte Grappa 3/5, Milano, 20124, Italy

Amazon Italia Logistica S.R.L.

Viale Monte Grappa 3/5, Milano, 20124, Italy

Amazon Web Services Italy S.R.L.

Viale Monte Grappa 3/5, Milano, 20124, Italy

Amazon City Logistica S.R.L.

11, Via Aurelio Nicolodi, Milan, 20161, Italy

Amazon EU S.a r.l. [Italian Branch]

Viale Monte Grappa 3/5, Milano, 20124, Italy

Nice s.r.l.

2, Via Santa Maria alla Porta, Milan, 20123, Italy

Amazon Online Italy s.r.l.

Viale Monte Grappa 3/5, Milano, 20124, Italy

Amazon Italia Transport S.R.L.

Viale Monte Grappa 3/5, Milano, 20124, Italy

Amazon Development Center Italy S.R.L.

Viale Monte Grappa 3/5, Milano, 20124, Italy

Amazon Web Services EMEA SARL, sede secondaria

Viale Monte Grappa 3/5, Milano, 20124, Italy

Amazon EU S.à r.l.

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Amazon Eurasia Holdings S.à r.l. [Macedonia Representative Office]

Str. Mito Hadjivasilev, Jasmin No. 52v- 1/7, Skopje-Center, Macedonia, The former Republic of Yugoslavia

A100 ROW, Inc. [Netherlands Branch Office]

1, Johanna Westerdijkplein, EN’s-Gravenhage, 2521, Netherlands

Kiva Systems B.V.

1, Johanna Westerdijkplein, EN’s-Gravenhage, 2521, Netherlands

Amazon Development Center (Netherlands) B.V.

1, Johanna Westerdijkplein, EN’s-Gravenhage, 2521, Netherlands

Liquavista B.V.

Kastanjelaan 400, Building SFH, Eindhoven, 5616LZ, Netherlands

Amazon Web Services Netherlands B.V.

1, Johanna Westerdijkplein, EN’s-Gravenhage, 2521, Netherlands

Amazon Web Services EMEA SARL, Dutch Branch

1, Johanna Westerdijkplein, EN’s-Gravenhage, 2521, Netherlands

Amazon NL International Holdings B.V.

1, Johanna Westerdijkplein, EN’s-Gravenhage, 2521, Netherlands

Amazon Data Services Norway AS

c/o Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, Oslo, 0161, Norway

Ivona Software sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 472, Gdansk, 80-309, Poland

Amazon Web Services Poland sp. z o.o.

9, ul. Cybernetyki, Warsaw, 02-677, Poland

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

ul. Poznanska 1d, Sady, Poland, 62-080

Amazon Web Services EMEA SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce

9, ul. Cybernetyki, Warsaw, 02-677, Poland

Amazon Web Services EMEA SARL, Sucursal em Portugal

Praça Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, Piso 7, Lisbon, 1050-094, Portugal

Amazon Data Services Portugal, Lda

Praça Duque de Saldanha, 1 Edif. Atrium Saldanha, Piso 7, Lisbon, 1050-094, Portugal

Amazon Development Center (Romania) S.R.L.

27A, Sf. Lazăr Street, United Business Center 5, 2nd floor, Iaşi, Iaşi County, Romania

Twitch Sweden AB

Kungsgatan 49, 11122 Stockholm, Sweden

Amazon Web Services Sweden AB

Kungsgatan 49, 11122 Stockholm, Sweden

Amazon Web Services EMEA SARL, Sverige filial

Kungsgatan 49, 11122 Stockholm, Sweden

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Suite 100, Námestie 1. mája 18, Park One, Bratislava, 811 06, Slovakia

Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o.

Amazonska 4753/1, Sered, 92601, Slovakia

Amazon Eurasia Holdings S.à r.l.

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Amazon Media EU S.à r.l.

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Amazon Services Europe S.à r.l.

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

FinLux S.à r.l.

5 rue Plaetis, Luxembourg, L-2338, Luxembourg

Amazon Payments Europe S.C.A.

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Amazon Europe Core S.à r.l.

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Amazon Web Services EMEA SARL

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Amazon Global Store EU s.à r.l.

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Twitch Europe s.à r.l.

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Amazon International Services SARL

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Amazon Business EU SARL

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

 

 1. Oprócz powyżej wskazanych podmiotów, TICK może udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w programie EU-US-Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA), ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności Użytkownika.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do kraju trzeciego, tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:
 4. kraj, do którego TICK przekazuje dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;
 5. dane są przekazywane do odbiorcy w USA, który jest zarejestrowany w programie Tarczy Prywatności (Privacy Shield), takiego jak Amazon, podlegający certyfikacji w ramach EU – US Privacy Shield. Użytkownik może sprawdzić rzeczoną okoliczność w każdej chwili wchodząc na stronę: https://www.privacyshield.gov/list/;
 6. dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską;
 7. przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między TICK a Użytkownikiem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na żądanie Użytkownika;
 8. przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń TICK;
 9. Użytkownik wyraźnie zgodził się na przekazanie danych.

 

 1. W ramach prowadzonej strony internetowej TICK może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane osobowe Użytkownika. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami Użytkownik może być zainteresowany, na podstawie dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów lub usług. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób.

 

 1. Z chwilą wejścia na Stronę internetową TICK automatycznie (tzn. nie poprzez rejestrację) zbierane są informacje, które nie są przyporządkowane do konkretnych osób (np. rodzaj wyszukiwarki internetowej oraz rodzaj używanego systemu operacyjnego, data i godzina wizyty na stronie, nazwa domeny strony internetowej, z której Użytkownik dostał się na stronę internetową TICK, liczba wejść na stronę oraz średni czas pozostawania na niej, przeglądane strony internetowe). Dane zbierane i zapisywane są w celach marketingowych oraz optymalizacyjnych. Z danych tych można utworzyć pseudonimizowane profile Użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies.

 

 

 

 

IV.

Cel i okres przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Okres przetwarzania danych jest ściśle związany z celem i podstawą ich przetwarzania. W związku z powyższym TICK będzie przetwarzał dane:
 2. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody Użytkownika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach wskazanych w zgodzie (w takim przypadku Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że TICK nie będzie mógł przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie) – przez czas przetwarzania danych na tej podstawie, która upływa wraz z cofnięciem zgody,
 3. przetwarzane na podstawie wymogów kontraktowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania zawartej z TICK umowy lub podjęcia na wniosek osoby, której dane dotyczą działań przed jej zawarciem – przez okres niezbędny dla realizacji umowy zawartej z TICK w tym usług serwisu, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, reklamacji,
 4. przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia przez TICK obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, na przykład prowadzenia sprawozdawczości finansowej – przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, na przykład jeśli dane muszą być przechowywane, w celach sprawozdawczości finansowej, to czas ich przechowywania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dany dokument księgowy;
 5. przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów TICK, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu ustania celu przetwarzania (na przykład dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń) lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
 6. Dane użytkownika będą przetwarzane przez TICK tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 7. przestanie ciążyć na TICK obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych Użytkownika lub
 8. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową lub
 9. Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 10. zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes TICK lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Dane są zabezpieczone przed naruszeniem zasad ich ochrony. Wobec osoby, której dane dotyczą wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.

 

V.

Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

 

 1. TICK zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzania danych.
 2. TICK kieruje się tym, aby środki ochrony były adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych. Środki te obejmują między innymi:
 3. ograniczanie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej,
 4. ochronę strony internetowej za pomocą certyfikatów SSL,
 5. ochronę sprzętu komputerowego przed złośliwym oprogramowaniem,
 6. zabezpieczenie dostępu do sprzętu komputerowego przy pomocy haseł i loginu dostępu,
 7. zabezpieczenie dostępu do panelu administracyjnego serwisu przy pomocy haseł i loginu dostępu.

 

 

 

VI.

 Pliki cookies.

 1. Strona internetowa TICK używa plików cookies (HTTP Cookies, Ciasteczka). Są to dane informatyczne, w szczególności małe fragmenty tekstu, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej serwisu internetowego TICK. Co do zasady zawierają nazwę strony internetowej ich pochodzenia, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer. Pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, rozpoznaje ona rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 

 1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

 

 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej TICK, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach TICK dokonuje, korzystając z narzędzia Google Analitics oraz Google AdWords, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

 

 1. 4. Pliki cookies:
 2. są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) Użytkownika;
 3. umożliwiają m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji strony;
 4. nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili Użytkownik może:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Strona internetowa wykorzystuje cookies w celach:

 • zapamiętywania informacji o sesji Użytkownia,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji serwisu TICK.

Jeżeli Użytkownik chce dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce, może skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat może zapoznać się, wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto, odpowiednie wskazówki Użytkownik znajdzie na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, z której korzysta:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge.

Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu TICK lub innych stron internetowych, korzystających z plików cookies.

 

6.Na Stronie internetowej TICK wykorzystuje następujące pliki cookies:

 

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 

 1. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 

 1. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 

 1. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

 1. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

 

 1. f) pliki cookies pochodzące od współpracujących z TICK podmiotów trzecich to jest Amazon, Facebook, LinkedIn, Twitter i Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich, opierając się na poniższych informacjach.

 

VII.

Pozostałe narzędzia elektroniczne.

 1. Google Analytics – jest to narzędzie elektroniczne składające się na systemem statystyk, który zbiera dane na temat Użytkowników, jacy odwiedzają daną stronę internetową. Zbieranie danych umożliwia specjalny kod JavaScript, instalowany na stronie. Kod ten pobiera określone dane o Użytkowniku, w chwili, gdy wejdzie on na stronę i następnie kodów przesyła dane do Google Analytics. Zestawienie takich danych można później oglądać w formie różnych rozbudowanych raportów. Google Analytics świadczone jest przez Google LLC, adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Serwery, na których dane są przechowywane znajdują się poza Unią Europejską, najczęściej w USA. Google LLC przystąpiła jednak do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo Unii Europejskiej. W przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych.

 

TICK zbiera dane za pomocą Google Analytics w prawnie uzasadnionym interesie. Tworzone statystyki i analizy posłużą bowiem do ulepszenia serwisu TICK.

 

 1. Facebook – TICK posiada stronę firmową (Funpage) na portalu społecznościowym Facebook i korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych i zapewnianych przez Facebook Inc., adres: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. TICK korzysta z następujących narzędzi portalu społecznościowego Facebook:
 2. a) wtyczki Facebook na stronie internetowej TICK (button przekierowujący) oraz innych narzędzi społecznościowych, oferowanych przez Facebook przy prowadzeniu strony firmowej (Funpage) TICK. Wtyczki i inne narzędzia społecznościowe pozwalają portalowi Facebook nawiązać interakcję z przeglądarką Użytkownika, który wszedł na stronę internetową TICK i wyświetlić informację, iż przeglądano serwis TICK oraz z jakiego numeru IP. Kiedy Użytkownik odwiedza Stronę internetową TICK zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Facebooka. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Facebook. Dane te przechowywane są na serwerach Facebook.
 3. b) Pixel Facebook, czyli fragmentu kodu JavaScript, wklejonego w nagłówku strony firmowej (Funpaga). Narzędzie to pomaga mierzyć skuteczność działań marketingowych TICK na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników Facebooka na Fanpage TICK.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają TICK na identyfikację Użytkownika. Facebook może łączyć uzyskane za pomocą Pixel informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z portalu społecznościowego Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Na działania własne Facebook TICK nie ma wpływu. Więcej informacji o polityce prywatności Facebook znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

TICK zbiera dane za pomocą Pixel Facebook w prawnie uzasadnionym interesie. Tworzone statystyki i analizy posłużą bowiem do ulepszenia Strony internetowej TICK i lepszego marketingu jej usług.

 

Serwery Facebook, na których dane są przechowywane znajdują się poza Unią Europejską, najczęściej w USA. Facebook Inc. przystąpiła jednak do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo Unii Europejskiej. Jak już wspomniano wyżej, w przypadku przedsiębiorstw posiadających ten certyfikat Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych.

 

 1. LinkedIn – TICK posiada również stronę firmową zorganizowaną na portalu społecznościowym LinkedIN i korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych i zapewnianych przez LinkedIn  Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. TICK korzysta z wtyczki LinkedIn na stronie internetowej TICK (button przekierowujący) oraz innych narzędzi społecznościowych, oferowanych przez LinkedIn przy prowadzeniu strony firmowej TICK. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę internetową TICK zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane.

Na działania własne LinkedIn TICK nie ma wpływu.

Więcej informacji o polityce prywatności LinkedIn znajdziesz na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

 1. Twitter – TICK posiada także stronę firmową zorganizowaną na portalu społecznościowym Twitter i korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych i zapewnianych przez Twitter, Inc. c/o Trust & Safety –Legal Policy, 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA; Twitter International Company c/o Trust & Safety, One Cumberland Place Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia. TICK korzysta z wtyczki Twitter na stronie internetowej TICK (button przekierowujący) oraz innych narzędzi społecznościowych, oferowanych przez Twitter przy prowadzeniu strony firmowej TICK. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę internetową TICK zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Twitter i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Twitter. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Twitter, Twitter może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Twitter. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Twitter przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane.

Na działania własne Twitter TICK nie ma wpływu.

Więcej informacji o polityce prywatności Twitter znajdziesz na stronie: https://twitter.com/en/privacy.

 

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej TICK bezpośrednio profilowi Użytkownika, posiadanym w danym serwisie, wówczas przed wizytą na stronie internetowej TICK, Użytkownik powinien się wylogować z tego serwisu. Użytkownik również ma możliwość całkowicie udaremnić załadowanie na stronie internetowej TICK wtyczek, stosując dedykowane rozszerzenia stosowanej przez siebie przeglądarki internetowej, na przykład poprzez blokowanie skryptów.

 

 1. Strona internetowa TICK przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, z której korzystanie wiąże się z przesyłaniem zapytań do tego serwera, a zapytania zapisywane są w logach serwera.

Logi serwera obejmują w szczególności adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Dane te nie są łączone z konkretnymi osobami, które korzystają z serwisu TICK i nie są wykorzystywane przeze TICK, w celu identyfikacji Użytkownika.

 

VIII.

Postanowienia końcowe.

 1. W serwisie TICK mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu TICK i nie są nadzorowane przez TICK. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi TICK zaleca się zapoznać.
 2. TICK zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz dalszy rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach TICK będzie informował w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.03.2020r.